Antilichamen

Hieronder een – niet volledige – lijst van instanties, autoriteiten en groepen die witteboordencriminaliteit aanpakken en bestrijden – of dat zouden moeten doen – door ze in het volle daglicht te plaatsen, op te sporen, te vervolgen, te veroordelen en te straffen, regelgeving aan te passen en dergelijke. Veelal is hun werkterrein (iets) breder en bestrijden ze bijvoorbeeld corruptie, belastingontduiking, slecht ondernemerschap of houden bijvoorbeeld toezicht op marktregulerende regelgeving of de kwaliteit van beroepsuitoefening. Een omschrijving van de organisatie is ontleend aan de website. Vaak een nogal ronkende boilerplate, maar ik heb ze niet verzonnen. Naar eigen voorkeur heb ik ze per land alfabetisch gerangschikt:

Internationaal

Civil Society Coalition to support UN Convention against Corruption (UNCAC): is a global network of over 310 civil society organisations (CSOs) in over 100 countries, committed to promoting the ratification, implementation and monitoring of the UN Convention against Corruption (UNCAC). Established in August 2006, it mobilises civil society action for UNCAC at international, regional and national levels.
websitewww.uncaccoalition.org

Global Financial Integrity (GFI): promotes national and multilateral policies, safeguards, and agreements aimed at curtailing the cross-border flow of illegal money.  In putting forward solutions, facilitating strategic partnerships, and conducting groundbreaking research, GFI is leading the way in efforts to curtail illicit financial flows and enhance global development and security.
website: www.gfintegrity.org

Global Integrity: champions transparent and accountable government around the world by producing innovative research and technologies that inform, connect, and empower civic, private, and public reformers seeking more open societies. Striving to ensure more transparent and accountable government for all citizens, regardless of state, region, or country, is at the crux of everything we do.
website: www.globalintegrity.org

Global Witness: investigates and campaigns to prevent natural resource related conflict and corruption, and associated environmental and human rights abuses. From undercover investigations, to high level lobby meetings, we aim to engage on every level where we might make a difference and bring about change.
websitewww.globalwitness.org

International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ):  is an active global network of 160 reporters in more than 60 countries who collaborate on in-depth investigative stories. Founded in 1997, ICIJ was launched as a project of the Center for Public Integrity to extend the Center’s style of watchdog journalism, focusing on issues that do not stop at national frontiers: cross-border crime, corruption, and the accountability of power.
website: www.icij.org

ProPublica:  is an independent, non-profit newsroom that produces investigative journalism in the public interest. Our work focuses exclusively on truly important stories, stories with “moral force.” We do this by producing journalism that shines a light on exploitation of the weak by the strong and on the failures of those with power to vindicate the trust placed in them.
websitewww.propublica.org 

Tax Justice Network (TJN): is an independent organisation launched in the British Houses of Parliament in March 2003. It is dedicated to high-level research, analysis and advocacy in the field of tax and regulation. We work to map, analyse and explain the role of taxation and the harmful impacts of tax evasion, tax avoidance, tax competition and tax havens. Our objective is to encourage  reform at the global and national  levels. We are not aligned to any political party.
website: www.taxjustice.net

Tennis Integrity Unit (TIU): was formed in September 2008 as a joint initiative of the International Tennis Federation (ITF), the ATP, the WTA and the Grand Slam Committee. The Unit has a global brief to protect the sport from all forms of betting-related corrupt practices.
website: www.tennisintegrityunit.com

Transparency International: One global movement sharing one vision: a world in which government, business, civil society and the daily lives of people are free of corruption. In 1993, a few individuals decided to take a stance against corruption and created Transparency International. Now present in more than 100 countries, the movement works relentlessly to stir the world’s collective conscience and bring about change. Much remains to be done to stop corruption, but much has also been achieved.
websitewww.transparency.org 

Transparency International

Nederland

Autoriteit Consument & Markt (ACM): de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van 1 april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt. De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Specifiek op het gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post. Maar ook in het algemeen op het gebied van concurrentie en consumentenrecht. We treden op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden.  En we kijken met een breed vizier naar wat er nodig is om het onderliggende probleem op de markt op te lossen. Het effect staat centraal bij het inzetten van de onze instrumenten en bevoegdheden.
website: www.acm.nl

Autoriteit Financiële Markten (AFM): houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.
website: www.afm.nl

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING): Bureau Integriteit BV, een initiatief van de VNG, levert als partner van haar opdrachtgevers een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerkers. BING is het erkende expertisecentrum op het gebied van integriteit van het binnenlands bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor organisaties, bestuurders en medewerkers. BING is in 2004 gestart als dochteronderneming van de VNG. In 2008 is BING verzelfstandigd.
websitewww.bureauintegriteit.nl

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS): Het BIOS is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is een onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector, zowel op organisatorisch als strategisch niveau. BIOS is binnen Nederland aangewezen om de functie van National Integrity Office te vervullen. Een gevolg van een VN-verdrag uit 2003 (VN treaty on fighting corruption).
websitewww.integriteitoverheid.nl

Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM): heeft als taak om ervoor te zorgen dat criminele winsten worden afgenomen. Het OM kan bij de start van een onderzoek beslag (laten) leggen op het criminele vermogen, zodat de criminele winst na veroordeling daadwerkelijk in de staatskas vloeit.
websitewww.om.nl/organisatie

College Fonds Volkshuisvesting (CFV): is de financieel toezichthouder voor woningcorporaties. Daarnaast adviseert het Fonds inzake het rechtmatigheidstoezicht en volkshuisvestelijk toezicht. Ook fungeert het Fonds als saneringsfonds en is het voor corporaties mogelijk via het Fonds in aanmerking te komen voor subsidiëring, projectsteun genaamd.
website: www.cfv.nl

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod): kan in overleg met het Openbaar Ministerie besluiten een strafrechtelijk opsporingsonderzoek in te stellen bij een vermoeden van fraude. De FIOD doet ook onderzoeken op het terrein van economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen. Het gaat hier dan om zaken zoals faillissementsfraude, anti-witwaswetgeving en de Wet tarieven gezondheidszorg. Daarnaast draagt de FIOD bij aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme door geldstromen van criminele en terroristische organisaties in kaart te brengen.
website: klik hier

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.
website: www.ilent.nl

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI): is een onafhankelijk (advies)orgaan ingesteld in 2003 door de KNAW, NWO en de VSNU. Het orgaan adviseert de Colleges van Bestuur van de Nederlandse universiteiten, de Raden van Bestuur van de universitair medische centra, het bestuur van de Stichting Sanquin en de besturen van NWO en KNAW inzake klachten over schendingen van wetenschappelijke integriteit. Het LOWI neemt uitsluitend klachten in behandeling waarover de instelling waar de schending zou hebben plaatsgevonden, een beslissing heeft genomen.
website: LOWI

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW): hier kunt u terecht om signalen door te geven die gaan over mogelijke fraude en/of zelfverrijking door corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders.
website: klik hier

Stichting Aanpak Malafide Doorstarters in de Transportsector (SAMDT): Om er in geval van een beoogde doorstart voor te zorgen dat de betrokken curator en rechter-commissaris zo goed mogelijk zijn geïnformeerd om zo gefundeerd hun beslissingen te kunnen nemen, hebben werkgevers en werknemers de handen ineen geslagen door de oprichting van de Stichting Aanpak Malafide Doorstarters in de Transportsector(SAMDT). De SAMDT treedt op namens zowel de werkgevers, werknemers en namens benadeelde partijen en heeft als doel om met informatievoorziening, onderzoek en advies de bij een mogelijke doorstart betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen.
website: www.samdt.nl 

Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI): geeft advies aan bedrijven en particulieren die geconfronteerd worden met financiële manipulaties of twijfelen aan de cijfers, het gevoerde beleid of aan hun accountant. Ook wordt advies gegeven aan ondernemingsraden die hun directie adviseren over belangrijke beslissingen binnen de onderneming.
website: www.sobi.nl

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO): streeft naar wereldwijde duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling en draagt bij aan de structurele bestrijding van armoede, milieuproblemen, uitbuiting en ongelijkheid. Door het uitvoeren van veranderingsgericht onderzoek en het versterken van samenwerking wil SOMO maatschappelijke organisaties wereldwijd, en met name in ontwikkelingslanden, in staat stellen duurzame alternatieven te bevorderen en een tegenwicht te bieden aan schadelijke strategieën en praktijken van multinationale ondernemingen.
website: www.somo.nl

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. We willen daarmee bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van ons bestaan. We hebben door actieve en nauwkeurige risicomonitoring tot op heden voorkomen dat er aanspraak op ons vermogen is gedaan. We zijn als organisatie uniek in Nederland. (WSW): Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. We willen daarmee bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van ons bestaan. We hebben door actieve en nauwkeurige risicomonitoring tot op heden voorkomen dat er aanspraak op ons vermogen is gedaan. We zijn als organisatie uniek in Nederland.
website: www.wsw.nl

Europa

European Banking Authority (EBA): was established by Regulation (EC) No. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010. The EBA has officially come into being as of 1 January 2011 and has taken over all existing and ongoing tasks and responsibilities from the Committee of European Banking Supervisors (CEBS). The EBA acts as a hub and spoke network of EU and national bodies safeguarding public values such as the stability of the financial system, the transparency of markets and financial products and the protection of depositors and investors.
website: www.eba.europa.eu

European contact-point network against corruption (EACN): is a formal network comprising close to 50 anti-corruption authorities from European Union Member States. The European Anti-Fraud Office (OLAF) is also a member. EACN was formally established by a European Council decision in 2008, to be based on the existing structures of the European Partners against Corruption (EPAC). The network was set up to improve cooperation between authorities mandated with the prevention of and fight against corruption in the European Union, as well as to foster closer relations between Member States and the European institutions.
websitewww.epac-eacn.org

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA): core responsibilities are to support the stability of the financial system, transparency of markets and financial products as well as the protection of policyholders, pension scheme members and beneficiaries. EIOPA as established in consequence of the reforms to the structure of supervision of the financial sector in the European Union. Before and during the financial crisis in 2007 and 2008, the European Parliament has called for a move towards more integrated European supervision in order to ensure a true level playing field for all actors at the level of the European Union and to reflect the increasing integration of financial markets in the Union.
websiteeiopa.europa.eu

European Partners against Corruption (EPAC): is an independent, informal network bringing together more than 60 anti-corruption authorities and police oversight bodies from Council of Europe Member Countries. Of diverse origin, they have different kinds of competences and varied legal forms. The European Anti-Fraud Office (OLAF) is also a member, whereas the authority of Kosovo enjoys observer status. EPAC offers a medium for practitioners to share experiences, identify opportunities, and cooperate across national borders in developing common strategies and high professional standards.
website: www.epac-eacn.org

European Securities and Markets Authority (ESMA): is an independent EU Authority that contributes to safeguarding the stability of the European Union’s financial system by ensuring the integrity, transparency, efficiency and orderly functioning of securities markets, as well as enhancing investor protection.
website: www.esma.europa.eu

Office de Lutte Anti-Fraude / European Anti-Fraud Office (OLAF): heeft drie taken, het beschermt de financiële belangen van de Europese Unie door fraude, corruptie en andere illegale praktijken te bestrijden; het beschermt de reputatie van de Europese instellingen door onderzoek te doen naar ernstige ambtsovertredingen van leden en personeelsleden, en eventueel strafrechtelijke of tuchtprocedures in te leiden; het steunt de Europese Commissie bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid voor preventie en opsporing van fraude.
websiteec.europa.eu/anti_fraud/index_nl.htm

Verenigd Koninkrijk

Financial Conduct Authority (FCA): regulate the financial services industry in the UK. Their aim is to protect consumers, ensure the industry remains stable and promote healthy competition between financial services providers.
website: www.fca.org.uk

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC): was formed on the 18 April 2005, following the merger of Inland Revenue and HM Customs and Excise Departments. Work is still continuing on our office restructuring programme. We are here to ensure the correct tax is paid at the right time, whether this relates to payment of taxes received by the department or entitlement to benefits paid.
website: www.hmrc.gov.uk

Prudential Regulation Authority (PRA): is a part of the Bank of England and responsible for the prudential regulation and supervision of banks, building societies, credit unions, insurers and major investment firms. It sets standards and supervises financial institutions at the level of the individual firm.
websitewww.bankofengland.co.uk

Serious Fraud Office (SFO): Our aim is to protect society from extensive, deliberate criminal deception which could threaten public confidence in the financial system.  We investigate fraud and corruption that requires our investigative expertise and special powers to obtain and assess evidence to successfully prosecute fraudsters, freeze assets and compensate victims.
website: www.sfo.gov.uk

Tackle Tax Havens: launched in 2011, is a major programme designed to raise public awareness of tax havens: what they are, the damage they do and how we can tackle them together. Governments across the world must close the loopholes that enable and encourage wealthy individuals and organisations to hide their money in tax havens.
websitewww.tackletaxhavens.com 

The Centre for Investigative Journalism (CIJ): is a charity that champions critical, in-depth reporting and the defence of the public interest. It came into being in 2003 to address a deepening crisis in investigative reporting.
website: www.tcij.org

Italië

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stado – Independent Administration of State Monopolies (AAMS): carries out activities aimed at regulating and controlling the entire gaming compartment, after having acquired state functions in 2002, and it maintains some of the traditional responsibilities and authority on products deriving from tobacco manufacturing. The reason for the presence of the State, in both the gaming and the tobacco compartments, is to ensure the collection of taxes at a level compatible with the protection of the other relevant public interests: consumer protection, in particular that of minors and the weaker population brackets, and the fight against illegality.
website: www.aams.gov.it 

België

Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC): is bevoegd voor het opsporen en verlenen van ondersteuning bij de opsporing van misdrijven ten nadele van de belangen van de staat, evenals de ernstige en complexe misdrijven van corruptie. Bovendien oefent hij een pilootfunctie uit in het kader van de bestrijding van criminele misbruiken en gedragingen inzake overheidsopdrachten, subsidiewetgeving, erkenningen en vergunningen. Het speurwerk van de CDBC betreft zo vooral de volgende misdrijven: omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen. De corruptie waarvan hier sprake is, moet dus beschouwd worden in de ruime zin van het woord, namelijk de misdrijven die beteugeld worden door de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie.
website: klik hier

Ierland

Office of the Director of Corporate Enforcement (ODCE): mission is to improve the compliance environment for corporate activity in the Irish economy.
website: www.odce.ie

Chartered Accountants Regulatory Board (CARB): a body established by the Institute of Chartered Accountants in Ireland to regulate its members, in accordance with the provisions of the Institute’s Bye-laws, independently, openly and in the public interest. The Chartered Accountants Regulatory Board is responsible for developing Standards of Professional Conduct and supervising the compliance of members, member firms, affiliates and students.
website: www.carb.ie

Verenigde Staten

Commodity Futures Trading Commission (CFTC): it’s mission is to protect market users and the public from fraud, manipulation, abusive practices and systemic risk related to derivatives that are subject to the Commodity Exchange Act, and to foster open, competitive, and financially sound markets. Congress created the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in 1974 as an independent agency with the mandate to regulate commodity futures and option markets in the United States. The agency’s mandate has been renewed and expanded several times since then, most recently by the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
website: www.cftc.gov

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC): is an independent agency created by the Congress to maintain stability and public confidence in the nation’s financial system by insuring deposits, examining and supervising financial institutions for safety and soundness and consumer protection, and managing receiverships.
website: www.fdic.gov

Federal Energy Regulatory Commission (FERC): is an independent agency that regulates the interstate transmission of electricity, natural gas, and oil. FERC also reviews proposals to build liquefied natural gas (LNG) terminals and interstate natural gas pipelines as well as licensing hydropower projects. The Energy Policy Act of 2005 gave FERC additional responsibilities.
website: www.ferc.gov

Federal Trade Commission (FTC): prevent business practices that are anticompetitive or deceptive or unfair to consumers; to enhance informed consumer choice and public understanding of the competitive process; and to accomplish this without unduly burdening legitimate business activity.
website: www.ftc.gov

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA): is the largest independent regulator for all securities firms doing business in the United States. FINRA’s mission is to protect America’s investors by making sure the securities industry operates fairly and honestly.
website: www.finra.org

Immigration and Customs Enforcement (ICE): primary mission is to promote homeland security and public safety through the criminal and civil enforcement of federal laws governing border control, customs, trade, and immigration. ICE is the principal investigative arm of the U.S. Department of Homeland Security (DHS). website: www.ice.gov

Internal Revenue Service (IRS): provide America’s taxpayers top quality service by helping them understand and meet their tax responsibilities and enforce the law with integrity and fairness to all.  In fiscal year 2010, the IRS collected more than $2.3 trillion in revenue and processed more than 230 million tax returns.
website: www.irs.gov

National Futures Association (NFA):  is the industrywide, self-regulatory organization for the U.S. futures industry. We strive every day to develop rules, programs and services that safeguard market integrity, protect investors and help our Members meet their regulatory responsibilities.
website: www.nfa.futures.org

Securities and Exchange Commission (SEC): protect investors, maintain fair, orderly, and efficient markets, and facilitate capital formation. As more and more first-time investors turn to the markets to help secure their futures, pay for homes, and send children to college, our investor protection mission is more compelling than ever. As our nation’s securities exchanges mature into global for-profit competitors, there is even greater need for sound market regulation.
website: www.sec.gov 

Canada

Competition Bureau: The Competition Bureau, as an independent law enforcement agency, ensures that Canadian businesses and consumers prosper in a competitive and innovative marketplace. Headed by the Commissioner of Competition, the Bureau is responsible for the administration and enforcement of the Competition Act, the Consumer Packaging and Labelling Act (except as it relates to food), the Textile Labelling Act and the Precious Metals Marking Act. The basic operating assumption of the Competition Bureau is that competition is good for both business and consumers.
websitewww.competitionbureau.gc.ca

Unité permanente anticorruption (UPAC): Les pratiques de corruption, de collusion et de malversation sont inacceptables et ne sont pas tolérées au Québec. L’Unité permanente anticorruption est une organisation qui, sous la responsabilité du commissaire à la lutte contre la corruption, coordonne et dirige les forces et expertises en place au sein du gouvernement pour lutter ensemble contre la corruption. L’UPAC est également soutenue sur le plan judiciaire par une équipe de procureurs qui lui est affectée, le Bureau de lutte à la corruption et à la malversation (BLCM) du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), créé au printemps 2011.
websitewww.upac.gouv.qc.ca

Japan

Financial Services Agency (FSA): is responsible for ensuring stability of Japan’s financial system, protection of depositors, insurance policyholders and securities investors, and smooth finance through such measures as planning and policymaking concerning the financial system, inspection and supervision of private sector financial institutions, and surveillance of securities transactions. website: www.fsa.go.jp

National Tax Agency (NTA)
website: www.nta.go.jp

China

Central Commission for Discipline Inspection (CCDI): s charged with rooting out corruption and malfeasance among party cadres.
website: www.12388.gov.cn (Chinees)

National Bureau of Corruption Prevention (NBCP):  is subordinate to the State Council. It is Responsible for the nationwide corruption prevention.
website: www.nbcp.gov.cn

India

Central Bureau of Investigation (CBI): has to investigate major crimes in the country having interstate and international ramifications. It is also involved in collection of criminal intelligence pertaining to three of its main areas of operation, viz., Anti-Corruption, Economic Crimes and Special Crimes.
website: cbi.nic.in

Central Vigilance Commission (CVC): is conceived to be the apex vigilance institution, free of control from any executive authority, monitoring all vigilance activity under the Central Government and advising various authorities in Central Government organizations in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work.
website: cvc.nic.in

Comptroller and Auditor General (CAG): we promote accountability, transparency and good governance through high quality auditing and accounting and provide independent assurance to our stakeholders, the Legislature, the Executive and the Public, that public funds are being used efficiently and for the intended purposes.
website: www.cag.gov.in

Enforcement Directorate (ED): is a law enforcement agency and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime.
website: www.enforcementdirectorate.gov.in

India Against Corruption (IAC)
website: www.indiaagainstcorruption.org

Singapore

Corrupt Practices Investigations Bureau (CPIB): is an independent body which investigates and aims to prevent corruption in the public and private sectors in Singapore. Established in 1952, it derives its powers of investigation from the Prevention of Corruption Act (Chapter 241). The bureau is headed by a director who is directly responsible to the Prime Minister.
website: www.cpib.gov.sg

Hong Kong

Independent Commission Against Corruption (ICAC): is committed to fighting corruption through effective law enforcement, education and prevention to help keep Hong Kong fair, just, stable and prosperous.
website: www.icac.org.hk

Filipijnen

Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ): is an independent, nonprofit media agency that specializes in investigative reporting. It was founded in 1989 by nine Filipino journalists who realized, from their years on the beat and at the news desk, the need for newspapers and broadcast agencies to go beyond day–to–day reportage.
website: pcij.org

Zuid Afrika

CorruptionWatch: intends to ensure that the custodians of public resources act responsibly to advance the interests of the public. By shining a light on corruption and those who act corruptly, we promote transparency and accountability and protect the beneficiaries of public goods and services. Corruption weakens institutions, criminalises individuals and undermines social solidarity. Corruption Watch will provide tools of support for a more engaged and active civil society in South Africa. Each act of corruption that is prevented by our citizens underpins and fortifies civil society and thereby enhances democracy, the rule of law and the establishment of a more caring and just society.
website: www.corruptionwatch.org.za 

Nigeria

Economic and Financial Crimes Commission (EFCC): will curb the menace of the corruption that constitutes the cog in the wheel of progress; protect national and foreign investments in the country; imbue the spirit of hard work in the citizenry and discourage ill gotten wealth; identify illegally acquired wealth and confiscate it; build an upright workforce in both public and private sectors of the economy and; contribute to the global war against financial crimes.
website: www.efccnigeria.org

Australië

Independent Commission Against Corruption (ICAC): was established in 1989 as an independent organisation to protect the public interest, prevent breaches of public trust and guide the conduct of public officials in the NSW public sector.
website: www.icac.nsw.gov.au

Nieuw Zeeland

Inland Revenue Department (IRD): collects money to pay for public services. We help people to meet their obligations and receive their entitlements. We work within the Inland Revenue Acts and other relevant laws, and our actions are consistent with the spirit of the Treaty of Waitangi.
website: www.ird.govt.nz

Transparency International